As Gaeilge

Is comhlacht reachtúil neamhspleách iad an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí arna bhunú ag an Acht Fán gCoimisiún um Athchóiriúan Dlí 1975 . Tá cúigear comhaltaí sa Choimisiún – an tUachtarán, an Coimisinéir Lánaimseartha agus triúr Coimisinéirí Páirtaimseartha.

Is é ár ról an dlí a choimeád faoi athbhreithniú, le moltaí maidir le hathchóiriú a dhéanamh, go háirithe trí achtú reachtaíochta a mholadh chun an dlí a shoiléiriú agus a nuachóiriú, agus an dlí reatha a dhéanamh inrochtana do chách lena n-áirítear trí rochtain ar líne a chur a fáil ar an reachtaíocht ina riocht reatha – mar a leasaítear seachas mar a achtaítear.

Tugtar faoi ról an Choimisiúin go príomha faoi Chlár um Athchóiriú an Dlí. Tá an Cúigiú Clár um Athchóiriú an Dlí, a d’ullmhaigh an Coimisiún tar éis comhairlúchán agus plé fairsing, arna fhaomhadh ag Rialtas i Márta 2019 agus cuireadh faoi bhráid dhá Theach an Oireachtais é. Oibríonn an Coimisiún chomh maith ar nithe ar leith a n-atreoraíonn an tArd-Aighne iad chucu faoi Acht 1975.

Tá os cionn 210 doiciméad foilsithe ag an gCoimisiún ó bunaíodh iad, ina bhfuil moltaí le haghaidh athchóiriú dlí agus tá iad seo go léir ar fáil ar láithreán gréasáin an Choimisiúin, www.lawreform.ie. Chuir go leor de na tograí seo go mór le forbairt agus achtú na reachtaíochta leasaithe.

Tá ról ag an gCoimisiún i bhfeabhas a chur ar an rochtain ar reachtaíocht tríd an Eolaire Reachtaíochta a choimeád (príomhinnéacs ina ndéantar athruithe ar an reachtaíocht a rianú, agus ag a bhfuil innéacsanna forlíontacha), Liosta Aicmithe reachtaíocht atá i bhfeidhm a fhorbairt agus a choimeád, agus lion méadaitheach os cionn 370 Acht Leasaithe a ullmhú a léiríonn go bhfuil na hAchtanna leasaithe seachas achtaithe, mar aon lena gcoimeád go dtí seo.

Má tá tuilleadh eolais uait i dtaobh an Choimisiúin, déan teagmháil linn ar: info@lawreform.ie

Nascanna:

Maidir lenár bhFoilseacháin

Na Tuarascálacha Bliantúla agus Ráitis Straitéise trí Gaeilge 2004 -